Roszczenie z tytułu uszkodzenia bagażu

Choć w związku z pandemią liczba podróży uległa znacznemu zmniejszeniu, to jednocześnie wciąż mamy do czynienia z sytuacją, w której to bagaż nadany przed lotem zostaje zagubiony lub zniszczony. Teraz  zajmiemy się tego typu przypadkami.  Uszkodzenie bagażu może przybierać różne formy, poczynając od jego całkowitego zniszczenia, przez uszkodzenie, po opóźnioną dostawę. Za bagaż nadawany na

2021.03.16.

Choć w związku z pandemią liczba podróży uległa znacznemu zmniejszeniu, to jednocześnie wciąż mamy do czynienia z sytuacją, w której to bagaż nadany przed lotem zostaje zagubiony lub zniszczony. Teraz  zajmiemy się tego typu przypadkami. 

Uszkodzenie bagażu może przybierać różne formy, poczynając od jego całkowitego zniszczenia, przez uszkodzenie, po opóźnioną dostawę. Za bagaż nadawany na lotnisku odpowiada linia lotnicza. Oczywiście od tej reguły zachodzą wyraźne wyjątki w przypadkach, gdy bagaż był już uszkodzony, poobijany i zużyty.

Unia Europejska w osobnym Rozporządzeniu (WE) nr 2027/97 w sprawie odpowiedzialności przewoźnika lotniczego z tytułu przewozu pasażerów i ich bagażu drogą powietrzną zajmuje się szkodami związanymi z bagażem, które obowiązuje również linie lotnicze.

W związku z tym linie lotnicze mają obowiązek zapoznania pasażerów z przepisami, udzielenia szczegółowych wyjaśnień i przekazania ich pasażerom. 

Przede wszystkim należy zauważyć, że regulamin każdej linii lotniczej zawiera bardzo szczegółowe zasady i przepisy dotyczące bagażu. W jego ramach określa się zasady postępowania, tj. gdzie, w jakim czasie i w jaki sposób pasażer powinien dokonać zgłoszenia swojego problemu, w którym przypadku linia lotnicza jest zwolniona z odpowiedzialności, określona jest maksymalna kwota, do jakiej odpowiada linia lotnicza itp. Zwykle jest to opublikowane w regulaminie,  który można również znaleźć na stronie internetowej linii lotniczych. Jednak zasady te muszą być zgodne z normami UE.

Zgodnie z rozporządzeniem kwota za opóźnienie i zniszczenie bagażu nie może przekroczyć 1000 SDR. Odpowiada to mniej więcej równowartości kwoty 1200 EUR.

Ważne jest, że nie ma przeszkód, aby linia lotnicza przyjęła na siebie wyższą kwotę odszkodowania niż ta graniczna określona powyżej, jednakże nie może ona ustalić niższej kwoty niż wartość graniczna.  

Należy podkreślić, że pasażer może dochodzić roszczenia - jeśli jest ono zasadne - nie tylko wobec linii lotniczej, ale także na koszt wykupionego w tym celu ubezpieczenia. Zazwyczaj umowy ubezpieczenia pasażerów obejmują zdarzenia ubezpieczeniowe związane z uszkodzeniem bagażu. Istotne jest tutaj, że ubezpieczyciel dokonuje wypłaty odszkodowania tylko i wyłącznie w przypadkach i w sposób okreśony w warunkach umowy ubezpieczenia. Jeśli więc z umowy jest wykluczone jakieś zdarzenie powodujące szkodę, wówczas ubezpieczyciel też jej nie pokryje. Istotne jest również, że ubezpieczyciele zazwyczaj rekompensują tylko te szkody, które nie zostały pokryte przez linię lotniczą. Dlatego ubezpieczyciele wymagają, aby do zgłoszenia roszczenia odszkodowawczego załączyć wszystkie te dokumenty, które były częścią procedury wobec linii lotniczej. 

Chociaż obecnie rzeczywiście nie mamy do czynienia z sezonem podróżniczym, jednakże jeśli będzie to miało miejsce w przyszłości, warto nie tylko sprawdzić warunki umowy linii lotniczej, ale także rekomendowanym jest wykupienie ubezpieczenia podróżnego, aby móc otrzymać pełny zwrot kosztów za szkodę związaną z bagażem. 

Treści obsługiwane przez DAS!

Autor: dr. Zsuzsanna Burján

Was your flight delayed, cancelled or overbooked?

Submit your claim today. For you it's risk-free, but you'll get the compensation you're entitled to.

Wystąp o odszkodowanie